اهميت انقلاب فرهنگي

    اينكه نظام جمهوري اسلامي در ايران سرطان جامعه را تشخيص داده و روي انقلاب فرهنگي تكيه مي كند قابل توجه است ، زيرا اگر فرهنگ استعماري از امت اسلام ريشه كن شود و جاي آن را فرهنگ اصيل اسـلام پر كند شقاوت و بدبخـتي جامعه عـلاج مي شود . تا فكر شما مستقل نباشـد كشور شما مستقل نمي شود . ( امام خميني (ره) ـ 6 آبان 1358 )

    امـيدوارم انشاء الله با همت ملت قهرمان اسـلام فرهنگ وارداتي شرق و غرب از ميان تمام ملل اسلامي ريشه كن شود آن وقت جوامع بشري دنيا مي فهمند كه فرهنگ اسلام چگونه انسان ساز و چگونه براي آزادي و شرف مردم ارزش قائل است . چـگونه اسلام حامي استقلال و آزادي مستضعفين از زير يوغ ستمگران و ظالمان مي باشد ، چگونه اسلام خوشبختي دنيـا و آخرت مـردم را در نظـر دارد و چگونه اسلام تامين كـنندة سعادت دنيا و آخرت انسان است .