بسم الله الرحمن الرحيم

(مسئله 1) حَجَّة الاسلام بر شخص مكلف مستطيع در تمام عمر يک بار واجب مي‌باشد .

(مسئله 2) وجوب حج بر شخص مستطيع فوري است؛ يعني واجب است در سال اول آن را بجا آورد و تأخير آن جايز نيست و در صورت تأخير، واجب است در سال بعد انجام دهد؛ و همچنين در سالهاي بعد.

(مسئله 3) اگر رسيدن به حج بعد از حصول استطاعت، توقف بر مقدماتي ـ مانند تهية اسباب مسافرت داشته باشد ـ به دست آوردن آن مقدمات لازم است؛ به طوري كه در همان سال به حج برسد و در صورتي كه شخص، كوتاهي كند و در آن سال به حج نرسد حج بر عهدة او ثابت شده و پس از آن بايد در هر شرايطي به حج برود؛ هر چند استطاعت او از بين رفته باشد.