- غیر از غسل جنابت اعم از واجب و مستحب کفایت از وضو می کند یا خیر؟

جواب: غیر از غسل جنابت باقی غسل‌ها بنابر احتیاط کفایت از وضوء نمی‌کند.


- شخصی هستم که وضو برایم عسر و حرج دارد آیا برای وضو نائب بگیرم یا تیمم کنم؟

جواب: هم نائب بگیرید و هم تیمم کنید.


- اگر وضو چند بار آب روی دست ها بریزد و هر بار به تمام مواضع وضو برسد و با دست هم بمالد چنین وضویی صحیح است؟

جواب: صحیح می باشد.


- اگر دست از مرفق قطع شود شستن بالای مرفق واجب است؟

جواب: شستن واجب نمی‌باشد.


- اگر کسی در بازو دو تا دست داشته باشد و دست اصلی تشخیص داده نشود چه قِسم وضو بگیرد؟

جواب: بنابر احتیاط، هردو دست را بشوید.


- ریختن آب بر روی دست و صورت کسی دیگری برای وضو چه حکمی دارد؟

جواب: کراهت دارد.


- برای انجام دادن سجده سهو وضو معتبر است یا خیر؟

جواب: وضو معتبر می‌باشد.

- آیا در وضو مسح سر را می توان از جلو سر به طرف بالا کشید؟

جواب: نمی تواند.


- وضو گرفتن برای نماز واجب قبل از وقت آیا درست است؟

جواب: مانع ندارد.


- آیا خال کوبی بر روی بدن مشکل شرعی و مشکل برای وضو دارد یاخیر؟

جواب: اگر مانع از رسیدن آب وضوء و غسل به بدن باشد جائز نیست.


- حکم شرعی مسح و غسل موهای مصنوعی چیست؟

جواب: باید آب غسل و مسح روی پوست بدن برسد.


- آیا موی مصنوعی که در سر زن‌ها نصب است سِتر آن موی واجب است یا خیر؟ و در نماز چه حکم دارد؟

جواب: زینت حساب می شود و سِتر آن واجب است.


- مقدار مسح باید چقدر باشد؟

جواب: مقدار مسمی مسح صدق کند.


- شخصی هستم که بر اثر آتش سوزی دست و صورتم سوخته است وظیفه من نسبت به وضو و غسل چیست؟

جواب: اگر وضوء و غسل معمولی نمی توانید انجام بدهید وظیفه شما وضوء و غسل جبیره می باشد.


- اگر کسی پیش از مسح شیر آب که خیس هست را ببندد و بعدا مسح کند، وضویش صحیح است؟

جواب: مسح باید با آب وضوء باشد.


- اگر کسی برای تلاوت قرآن وضو گرفته است می تواند با آن نماز بخواند؟

جواب: می‌تواند با آن وضوء نماز بخواند.