اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللهُ عَلَي قُلُوبِهِمْ وَ عَلَي سَمْعِهِمْ وَ عَلَي اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سوره بقره ، آيات 6 و 7)

    همانا كساني كه كافـر شده اند چه آنان را بترساني ، يا نترساني ايمان نخواهند آورد ، چون مستكبر و معاندند . حق را نمي پذيرند ، آنان دچار غضب الهي شده به دلهايشان مهر زده و بر ديده و گوشهايشان پرده افكـنده شده كه درك حقايق و معارف الهي را نمي كنند و عذاب سختي براي آنان مي باشد .

    و از همين قماش كفار و مشركينند ، ابوجهل هاي تاريخ آمريكا ، روسيه ، چين ، انگلستان و فرانسه ، اين مخلصان جهنم و زالوهاي خونخـوار هر مقدار كه ذخاير طبيعي و نفت جهان سـوم را به غارت مي برند ، سير نمي شوند و صدايشان مانند جهنم به ( هل من مزيد ) بلند است .

    انسان شـرقي كمونيـست كه منكـر مبدأ و معاد است و قوانين اسلام را قبول ندارد ، چنين انساني مسخ شده از فطرت توحيدي مانند حيـوان چموش ديوانه وار با لگد مي زنـد و با دندان گاز مي گيـرد . سر تا پاي انسان كمونيستي ، ميكروب فساد و ديكتاتوري است ، در هرجا انسان مظلوم را مي كشد و به حقوق ملتهاي ضعيف چون افغانستان ، لهستان ، مجارستان و … تجاوز مي كند . حقوق كارگـران را كه با زحمات طاقـت فرسا و ريختن عرق از صبح تا به شام كار مي كنند ، مزدوران كرملين و چين كمونيست به بهانة حمايت از منافع كار و كارگر غصب و در صندوقهاي حزب واريز و دولت سرمايه داري حزبي تشكيل مي دهند تا اعضاء كميتـه هاي حزبي ، كاخهاي مرمرين غذاهاي لذيذ و نوشيدنيهاي رنگين بخورند و بياشامند .

    اما كارگران غير حزبي كه زندگي قفس گونه دارند ، حتي بدون اجازه مزدوران كرملين قدرت مسافرت از روسيه به جاي ديگر ندارند و هميشـه چشم به دروازه جيره بندان كمونيست دوخته اند كه چه وقت و چه مقدار دولتهاي غاصب كمونيستي براي آنهـا نان و غـذاي جيره اي مي دهـند . آنان كوچكترين اختيار و آزادي از خود در مصرف و مسافرت ندارند .

    سردمداران حزب و ايادي آنهـا با هزاران نيـرنگ و ستم مردم را به اسارت حزبي و بردگي دولت  مي كشانند تا هيچكس  هوس تخلف از دستورهاي حزب كمونيست را در سر نپروراند و اگر كسي مخالفت يا انتقـاد از رفتارهاي آنها بنمايد ، بـدون محاكمه اعـدام يا به اردوگاههاي سيبري تبعيد مي شـود كه خود بدتر از مرگ است ، چرا كه سرماي زير صفر و يخبندان سيبري انسـان تبعيدي را ، دهها بلكه هزاران بار مي ميراند و زنده مي كند .

    اسـلام اين گونـه انسـان نماهـاي جـاني را بـه رسميت نمي شناسـد . اسلام آن انساني را به رسميت مي شناسـد كه در صراط مستقيم الله حركت كند نه در صراط شرق و غرب . چنانكه امام اميرالمؤمنين (علیه السلام) فرمود : چپ و راست گمراهي است ، مسير مستقيم راه وسـط و ميانه است كه اگر انسان از آن جاده يعني صراط مستقيم اسـلام برود ، دچار سرگيجه و اشتباه نمي شود و از بدبختي دنيا و آخرت نجات پيدا مي كند . به اميد توفيق رفتن از راه هدايت و صراط مستقيم اسلام .