وَ اَعِدُّوا لَهُـمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُـوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ … (سوره انفال ، آيه 60)

         آيا وقت آن نرسيده كه سيل خروشان مسلمين و جمعيت بيش از يك ميلياردي جهان اسـلام مرزهاي خيالي را درهـم شكسته  و به فرمان  قرآن كريم زمينة  قدرت اسلامي  را فراهم سازنـد تا دشمـنان خدا و  دشمنان مـسلمين از قـدرت آنـان بترسند .

    آيا وقـت آن نرسيـده  بدانيم  مادامي كه يك  ابر قـدرت اسلامي در سطح خاورميانه و منطقه بوجود نيـامده و مادامي كه در اثر وحدت جهان اسلام ، ترس براي دشمنان خدا ايجاد نشود ، ابر قدرت هاي كافر دست چپاول و غارت از كشورهاي اسلامي و منابع اقتصادي آنان بر نمي دارند ؟

    آيا وقت آن نرسيده كه دست اخوت به هم داده و از هم پيوستگي هاي جغرافـيايي و روي هم ريختن منابع اقتصادي استفاده و براي آزادي ملل اسلامي و ملل مستضعف جهان در پرتو لواي توحيد و كلمة لا اله الا الله باهم حركت و سرزمينهاي اسلامي را از چنگ غاصبان شرق و غرب نجات داده و در دامن عدل اسلامي باهم برادروار زندگي كنيم ؟

    آيا وقت آن نرسيده بدانيـم كه چگونه امپرياليست غرب از همبستگي  ايالتها  استفادة  قدرت نمـوده و ايالات  مختلف و متعدد آن باهم متحد و متشكل گشته و بودجه هاي دولتي اين ايالات با هم جمع شده در قسمتهاي علمي و صنعتي  سرمايه گذاري مي گردد و با آن بودجه همه كار مي توانند انجام دهند ، حتي به كرة ماه رفته و مي روند .

    همچنين در گذشته امپرياليست شـرق ، ‌جمهوري هاي مختلف را باهم متحد نموده اتحاد جماهير شوروي تشكيل داده بود كه با بـودجه و امكانات فراوان آن جمهوري ها مي توانست پيشـرفت و با وحشي گريـهاي قـرون وسطايي روي سـر ملل مستضعف جهان و ملت افغانستان بمب بريزد .

    آيا وقت آن نرسيده فكر كنيم كه چگونه امروز كشورهاي اروپايي ، اتحـاد سياسي و اقتصادي تشكيل  داده ، داراي پول واحد ، سياست و اقتصاد واحد و استراتژي واحد مي باشند .

    آيا وقت آن نرسيده تامل كنيم كه چرا تنها در هندوستان روزانه مـيليون ها نشـريه از سوي حـزب كمونيـست روسـيه توزيع مي گردد و از سوي آمريكا ماهيانه ميلياردها دلار خرج هزينـه هاي تبليغاتي امپرياليستي عليه اسـلام و نهضـت هاي اسلامي مي شود ؟

    آيا  وقت آن  نرسيده كه  بدانيم تنگ نظريهاي مـحيط و جغرافيا از ديـد اسلام محكـوم است ، حتي بينـش سياسي ما ضعيف است كه سران كشورهاي اسلامي توسط استعمارگران قـدرت جهان اسلام را تكه تكه و در چهارچوب يك ميليون ، پنج ميليون ،‌ ده ميليون ،‌ بيست ميليون ،‌ سي ميليون ،‌ چهل ميليون ، پنجاه ميليون جمعيت و… منحصر نموده اند ؟

    سبب چيست كه كشورهاي غير اسلامي ، آمريكا دويست و پنجاه ميليون ،‌ روسيه سيصد ميليون ،‌ چين كمونيست يك ميليارد و دويست ميليون ، هندوستان يك ميليارد نفر جمعيت دارند و ديگـران را هم دعوت مي كـنند كه بـه ما بپيونديد و ايدئولوژي باطل ما را بپذيريد ، هرچه امكانات مادي بخواهـيد در اختيار شما مي گذاريم . گرچه جان گرگان و سگان از هم جداست ، اما با ديد ظاهري مي شود دريافت كه چگونه سران وحشي شرق و غرب دنبال تراكم قدرت و استثمار ديگرانند .

    در مقابل ، كشورهاي اسلامي مانند كويت اسلام نما يك ميليون و خرده اي باشد يك دولت ، عربسـتان سعودي نوزده ميليون شود يك حكومت ، عراق بيست ميليون ، سوريه چهارده ميليون ، امارات و شيخ نشين هاي خليج هر كدام با جمعيتي حدود يك ميليون كمتر يا بيشتر ،‌ پاكستان صد وسي ميليون ، ايران هفتاد ميليون ،‌ افغانستان بيست و پنج ميليون جمعيت  هر كدام به طور جداگانه داراي يك دولت هستنـد . منشأ اين تفاوت بين جوامع كفر و جوامع ‌اسلامي چيست ؟

    آيا غـير از اين است كه استعمارگران بـراي استـعمار و استثمـار ممالك اسلامي ، سرزمين هاي اسـلامي را تكه تكه مي كنند تا دور هر مستعمره سيم خاردار بكشند ؟‌

    آيا غير از شكستن قدرت اسلام و در مقابل هم قراردادن ملتهاي مسلمان از ايـن راه و بي تفـاوت نمودن آنـها در برابر مشكلات يكـديگر و تضعيف اسلام فلسفة ديگري است ؟‌

    آيا غير از ايجاد درگيريهاي ساختگي به وسيلة دشمنان بيـن مسـلمين كه تو افغاني هستي من هم افغاني ، تو ايراني هستي من هم ايراني ، تو پاكستاني هستي من هم پاكستاني ، تو عراقي هستي من هم عراقـي ، يا تقابل عنـوان كه تو افغاني هستي من ايراني ، تو ايـراني هستي من عراقي ، تو پاكستاني هستي من هنـدي و … غير از اين مسخره بازيها چيز ديگري است كه در حقيقت اين كوتاه نظريها موجب تضعيف مسلمين و توليد قدرت براي دشمنان دين است .

    حتي از نظر عقل آيا قدرت يك نفر بيشتر است يا قدرت دو نفر ؟ آيا قدرت ده نفر بيشتر است يا بيست نفر ، آيا قدرت بيست ميليون بيشتر است يا قدرت چهل ميليون و …