نيابت در حج

(مسئله 2124) كسي‌كه حج بر او واجب شده چنانچه آثار مرگ در او ظاهر شود ، بايد وصيت كند كه به جاي او حج به جا آورند ؛ و اگر از دنيا برود مخارج حج به مقدار حج از ميقات از اصل مال او برداشته مي‌شود . و اگر نايب گرفتن از ميقات ممكن نباشد همة مخارج از اصل مال او برداشته مي‌شود ؛ ولي اگر وصيت كرده باشد كه از يك سوم دارايي او بردارند از يك سوم آن برداشته مي‌شود .

(مسئله 2125) در نايب چند شرط معتبر است:

بنا بر احتياط واجب بالغ باشد .

عاقل باشد .

شيعة اثني عشري باشد .

مورد وثوق و اطمينان باشد كه اعمال را صحيح انجام مي‌دهد .

هنگام نايب شدن اجمالاً اعمال و احكام حج را بداند .

در آن سال حج واجب به عهدة خودش نباشد .

از انجام حج يا بعضي از اعمال آن معذور و ناتوان نباشد ؛ و اگر اجير شود تا از طرف ديگري حج به جا آورد و خودش نتواند برود و بخواهد ديگري را از طرف خود بفرستد ، بايد از كسي‌كه او را اجير كرده اجازه بگيرد .

(مسئله 2126) نيابت زن و مرد ازيكديگر جايز است ؛ همچنين «صَروره» يعني كسي كه تا حال حج به جا نياورده مي‌تواند نايب شود . و كسي‌كه از طرف ديگري براي حج اجير شده بايد طواف نساء را از طرف او به جا آورد ؛ و اگر به جا نياورد همسر (زن باشد يا مرد) بر اجير حرام مي‌شود .