احكام ظرف‌ها

(مسئله 247) خوردن و آشاميدن در ظرفهايي كه از پوست سگ يا خوك و يا مردار ساخته شده حرام است ، و نبايد اين ظروف را در وضو و غسل و كارهاي ديگري كه طهارت در آن شرط است به كار برد ، بلكه احتياط واجب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را اگر چه به صورت ظرف هم نباشد به هيچ نحو استعمال نكنند .

(مسئله 248) خوردن و آشاميدن از ظرف‌طلا يا نقره و استعمال آن حرام است ، ولي نگه داشتنآنها براي زينت اتاق بدون استعمال حرام نمي‌باشد ، اگر چه ترك آن بهتر است .

(مسئله 249) استعمال ظرفي كه روي آن را آب طلا يا نقره داده‌اند خالي از اشكال نيست .

(مسئله 250) اگر فلزي را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند ، چنانچه مقدار آن فلز به قدري زياد باشد كه به آن ظرف طلا يا نقره نگويند استعمال آن مانعي ندارد .

(مسئله 251) گيره استكان را كه از طلا يا نقره مي‌سازند اگر بعد از برداشتن استكان به آن ظرف گفته شود ، استعمال آن به تنهايي يا با استكان حرام است ، ولي اگر به آن ظرف گفته نشود استعمال آن مانعي ندارد .

(مسئله 252) استعمال ظرفي كه معلوم نيست از طلا و نقره است و يا از چيز ديگر اشكال ندارد .

(مسئله 253) ساختن ظرف طلا و نقره و مزدي كه براي آن مي‌گيرند حرام نيست ، اگر چه ترك آن بهتر است .

(مسئله 254) خريد و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضي هم كه فروشنده مي‌گيرد حرام نمي‌باشد .

(مسئله 255) اگر انسان غذايي را كه در ظرف طلا و يا نقره مي‌باشد در ظرف ديگر بريزند مانعي ندارد ، ولي اگر از ظرف دوم (طلا و نقره) غذا بخورد حرام است .

(مسئله 256) استعمال بادگير قليان ، غلاف شمشير ، كارد و قاب قرآن اگر از طلا و يا نقره باشد اشكال ندارد و همچنين عطردان و سرمه‌دان و مثل اينها .

(مسئله 257) استعمال ظرف طلا يا نقره در حال ناچاري اشكال ندارد و براي وضو و غسل هم در حال تقيه مي‌شود ظرف طلا و نقره را استعمال كرد ، بلكه گاهي واجب است .

(مسئله 258) ظرفهايي كه مرسوم شده در خانه‌ها از آنها به عنوان دكور و غيره به شكل شيشه نوشابه‌ها استفاده مي‌شود ، اگر از طلا و نقره باشند مانعي ندارند .