غسل مسّ ميّت

(مسئله586) اگر كسي بدن انسان مرده‌اي را كه سرد شده و غسلش نداده‌اند مس كند ، يعني جايي از بدن خود را به بدن او برساند ، بايد «غسل مسّ ميت» نمايد ؛ هر چند در خواب يا به طور ناخودآگاه يا بنا بر احتياط باطن او را مس كرده باشد ؛ بلكه بنا بر احتياط واجب مسّ بدن شهيد و همچنين مسّ بدن مرده‌اي كه او را به جاي غسل تيمم داده‌اند و يا هر سه غسل او با آب خالص بدون سدر و كافور انجام شده است نيز همين حكم را دارد .

(مسئله587) اگر بدن حيوان مرده‌اي را مس نمايد غسل بر او واجب نيست . همچنين براي مس انسان مرده‌اي كه تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نمي‌شود ؛ هر چند جايي را كه سرد شده مس نمايد .

(مسئله588) رساندن ناخن و استخوان به ناخن و استخوان ميت موجب واجب شدن غسل است . همچنين اگر موي بدن زنده به بدن يا موي بدن مرده برسد ، چنانچه موهاي آنها كوتاه باشد بنابراحتياط واجب ، و اگر موها بلند باشد بنا بر احتياط مستحب مس‌كننده غسل نمايد.

(مسئله589) اگر جايي از بدن انسان به بدن بچه‌اي كه مرده و يا حتي جنين سقط شده‌اي كه چهار ماه آن تمام شده برسد بايد غسل كند ؛ و بنا بر احتياط مستحب جنين سقط شدة پيش از چهار ماه نيز همين حكم را دارد . بنابراين اگر جنين چهار ماهه‌اي كه مرده هنگام تولد با ظاهر بدن مادر تماس پيدا كند ، مادر او بايد غسل كند ؛ و نيز اگر نوزاد پس از مرگ مادر و سرد شدن بدن او به دنيا بيايد و هنگام تولد با ظاهر بدن مادر تماس پيدا كند ، وقتي بالغ شد واجب است غسل نمايد . و اگر جنين يا مادر فقط با باطن بدن يكديگر تماس داشته باشند وجوب غسل بنا بر احتياط است .

(مسئله590) اگر كسي ميتي را كه سه غسل او كاملا تمام شده مسّ نمايد غسل بر او واجب نمي‌شود ؛ ولي اگر پيش از آن‌كه غسل سوم تمام شود جايي از بدن او را مس كند  ـ هر چند غسل سوم آنجا تمام شده باشد ـ بايد غسل مسّ ميت نمايد .

(مسئله591) اگر از بدن زنده يا مرده‌اي كه غسلش نداده‌اند قسمتي كه داراي استخوان است جدا شود و پيش از آن‌كه قسمت جدا شده را غسل دهند كسي آن را مسّ نمايد ، بايد غسل مسّ ميّت كند . ولي اگر قسمتي كه جدا شده استخوان نداشته باشد ، پس اگر از زنده جدا شده مسّ آن موجب غسل نمي‌شود ؛ و اگر از مرده جدا شده بنا بر احتياط واجب غسل نمايد .

(مسئله592) بنا بر احتياط واجب مسّ دندان و استخواني كه از مرده جدا شده و آن را غسل نداده‌اند موجب غسل مي‌شود ؛ ولي مسّ دندان و استخواني كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد موجب غسل نمي‌شود .

(مسئله593) اگر ديوانه يا بچه نابالغي ميت را لمس كند ، بعد از آنكه آن ديوانه عاقل يا آن بچه بالغ شد بايد غسل مسّ ميت نمايد .

(مسئله594) اگر چند ميّت را مس كند و يا يك ميّت را چند مرتبه مس نمايد يك غسل كفايت مي‌كند .

(مسئله595) غسل مسّ ميت را بايد همانند غسل جنابت انجام دهند ولي كسي كه غسل مسّ ميّت كرده براي نماز و چيزهايي كه طهارت در آنها شرط است بنا بر احتياط واجب بايد وضو هم بگيرد .

(مسئله596) كسي‌كه غسل مسّ ميّت بر او واجب شده ، ورود و توقف در مساجد و جماع كردن و نيز خواندن سوره‌هايی كه سجده واجب دارد براي او مانعي ندارد ؛ ولي براي خواندن نماز و انجام عبادتهاي ديگري كه نياز به وضو دارد ، بايد غسل كند و بنا بر احتياط واجب وضو هم بگيرد .

     غسل ميّت

«غسل ميّت» يكي از غسلهاي واجب است و چون از مسائل مربوط به اموات مي‌باشد در زير عنوان «احكام اموات» ذكر خواهد شد .

     غسلی كه با نذر يا سوگند و يا عهد واجب شده است

(مسئله597) كسي‌كه براي رفع گرفتاری يا براي اين‌كه كار و يا خوي ناپسندي را ترك كند نذر يا عهد و يا سوگند ياد نمايد كه غسلی را انجام دهد ، آن غسل بر او واجب مي‌شود و بايد به نذر يا عهد و يا سوگند خود عمل نمايد.