واجبات حج تمتّع

سابقا گفته شد وظيفة كساني‌كه از مكة معظّمه دورند حج تمتّع است؛ و آن مركب است از دو عمل: «عمرة تمتّع» و «حج تمتّع». و واجبات عمرة تمتّع شش چيز است و واجبات حج تمتّع چهارده چيز. (به مسائل 134 ، 135 و 136 مراجعه شود.)
احكام و واجبات عمرة تمتّع بيان شد، اكنون احكام و واجبات حج تمتّع بيان مي‌شود.